दावी कागजात

बीमाको किसिम अनुसार दावी कागजात

(कृपया “दुर्घटना जानकारी फाराम” डाउनलोड गर्नको लागि डाउनलोडमा जानुहोला)

 

क‍. अग्नी बीमालेख अन्तर्गत अवश्यक दावी कागजातहरु

 • दुर्घटना सम्बन्धि जानकारी
 • बीमालेखको छाया प्रति
 • बीमाशुल्क भुक्तानी रसिदको छाया प्रति
 • पुर्णतया भरिएको दावी फारम
 • सक्कल प्रहरी प्रतिवेदन
 • बारुण यन्त्र प्रतिवेदन
 • गा वि स / न पा को मुचूल्का
 • मौसम प्रतिवेदन
 • सूरक्षा प्रतिवेदन
 • सक्कल कोटेशन
 • दावी बिल
 • फोटो
 • स्थायी लेखा नम्बर
 • नक्साको प्रमाणित प्रतिलिपी
 • लालपुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपी
 • सर्भेयर प्रतिवेदन
 • अन्य

 

ख. सामुद्रिक बीमालेख अन्तर्गत अवश्यक दावी कागजातहरु

 • दुर्घटना सम्बन्धि जानकारी
 • बीमालेखको छाया प्रति
 • बमिाशुल्क भुक्तानी गरेको रसिदको छाया प्रति
 • पुर्णतया भरिएको दावी फारम
 • भन्सार प्रज्ञापन पत्रको छाया प्रति
 • सक्कल दावी बिल
 • सक्कल कोटेशन
 • सक्कल प्रहरी प्रतिवेदन
 • क्यारियर सर्टिफिकेटको छाया प्रति
 • प्याकिङ्क लिस्ट
 • कन्साइन्मेन्ट नोट
 • एल सी कपी
 • अन्य

 

ग. व्यक्तिगत / सामुहिक दुर्घटना तथा औषधि उपचार बीमालेख अन्तर्गत अवश्यक दावी कागजातहरु

 • दुर्घटना सम्बन्धि जानकारी
 • बीमालेखको छाया प्रति
 • बीमाशुल्क भुक्तानी गरेको रसिदको छाया प्रति
 • पुर्णतया भरिएको दावी फारम
 • औषधि उपचारको बिलहरु सक्कल
 • अस्पतालको सम्पुर्ण कागजातहरुको छाया प्रति
 • पोष्टमार्टम रिपोर्टको छाया प्रति मृत्यू भएको हकमा
 • मुत्यू दर्ताको प्रमाण पत्रको छाया प्रति मृत्यूको हकमा
 • घटना स्थल जाचमुचुल्काको छाया प्रति
 • नाता प्रमाणित गरेको छाया प्रति
 • नागरिकताको छाया प्रति
 • सतगत पुर्जिको छाया प्रति
 • अन्य

 

घ. मोटर बीमालेख अन्तर्गत अवश्यक दावी कागजातहरु

 • दुर्घटना सम्बन्धि जानकारी
 • बीमालेखको छाया प्रति
 • बीमाशुल्क भुक्तानी गरेको रसिदको छाया प्रति
 • पुर्णतया भरिएको दावी फारम
 • सक्कल प्रहरी प्रतिवेदन
 • सवारी साधन चालक अनुमति प्रमाण पत्र
 • जाचपास र बाटो इजाजत पत्र
 • यात्री चलान / लोड चलान
 • सवारी साधान दर्ता प्रमाण पत्रको छाया प्रति
 • चालकको बयान
 • सक्कल कोटेशन
 • सक्कल बिल
 • फोटो
 • सर्भेयरको प्रतिवेदन
 • सवारी चालक, कर्मचारी, यात्रु तथा तेस्रो पक्षको मृत्यू भएमा
 • जाहरी दर्खास्त
 • शव परिक्षण प्रतिवेदन
 • सतगत पुर्जि
 • मृत्यूदर्ताको प्रमाण पत्र
 • नाता प्रामाणित प्रमाणपत्र
 • नाता प्रमाणित
 • नागरिकता प्रमाणपत्र
 • घटनास्थल मुचुल्का तथा सडक प्रतिवेदन
 • बस्तुस्थिति मुचुल्का
 • चालकले प्रहरी कार्यालयमा गरेको बयान
 • अभियोग पत्र
 • प्रहरीको रोहवरमा भएको मिलापत्र
 • बिमितले क्षतिपुर्ति बापतको रकम भुक्तानी गरेको भर्पाइ
 • सवारी चालक, कर्मचारी, तेस्रो पक्ष वा यात्री घाइते भएमा
 • अस्पतालको समम्पुर्ण कागजातहरुको छाया प्रति
 • अस्पतालको सक्कल बिलहरु
 • मिलापत्र
 • अन्य

 

ङ. हराएको मोटर साइकलको दावी गर्नु परेमा

 • लिखित जानकारी
 • सवारीको सक्कल प्रमाण पत्र
 • चालक अनुमतिपत्रको छाया प्रति
 • आधिकारीक बिक्रेता बाट लिएको सक्कल कोटेशन
 • पुर्णतया भरिएको दावी फारम
 • सक्कल प्रहरी प्रतिवेदन
 • सक्कल बीमालेख
 • सक्कल नगद भुक्तानी गरीएको रसिद
 • साचो २ थान
 • पत्रपत्रिकामा दिएको सक्कल बिज्ञापन
 • यातायातको नामसारी रोक्का पत्र
 • अन्य

 

च. बाली तथा पशू पन्छी बीमालेख अन्तर्गत दावी सम्बन्धी कागजातहरु

 • दुर्घटना सम्बन्धि जानकारी
 • पुर्ण रुपले भरिएको दावी फारम
 • जिल्ला पशुसेवा कार्यालयको सिफारिस
 • प्राविधिकको प्रमाण पत्र
 • सक्कल बीमालेख
 • गा वि स / न पा / वडा वा कम्तीमा दुई जना नजिकको छिमेकीको सर्जमिन मुचृुल्का
 • सम्बन्धित प्राविधिकको प्रतिवेदन
 • अध्यावधिक अभिलेखको प्रति